របៀបតម្លើង
ចានផ្កាយរណបឌីធីវី អេចឌី

How to installation DTV HD

ការប្រគល់ចានផ្កាយរណបឌីធីវី អេចឌីស៊េរីថ្មី ពីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខេមបូឌានឌីធីវីណេតវើក លីមីធីត ជូនដល់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា និងក្រសួងព័ត៌មាន បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ស្តីពីការរៀបចំផលិត និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ និងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។
ប្រភពៈ https://www.facebook.com/tvkchannel7/photos/pcb.1167727253579961/1167728400246513/?type=3&theater

Cambodian DTV Network Limited

#15, Street 1952, Phum Payab, Sangkat Phnom Penh Thmey Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.