ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា និងក្រសួងព័ត៌មាន បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ស្តីពីការរៀបចំផលិត និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ និងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។
ប្រភពៈ https://www.facebook.com/tvkchannel7/photos/pcb.1167727253579961/1167728400246513/?type=3&theater

Cambodian DTV Network Limited

# A-9, Street 271, Sangkat Tumnup Teuk Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Cambodia.