ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការធានាឌីធីវី Warranty Activate system (DTV-Was)

កម្មវិធីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការធានាឌីធីវី​ Warranty Activate System (WAS-DTV)

ការចុះឈ្មោះជាង និងភ្នាក់ងារតម្លើងឌីធីវី ដើម្បីទទួលបានអាវភ្នាក់ងារតម្លើង

វីធីមើលការធានានិង ផុតការធានាម៉ាស៊ីនឌីធីវី អេចឌី

ឌីធីវីល្អជាង ច្បាស់គ្រប់ប៉ុស្តិ៍...ទស្សនាបានទូទាំងប្រទេស

របៀបឆែកមើលការធានាតាមឃ្យូអាកូដ

How to check warranty via
QRCode

របៀបឆែកមើលការធានាតាមបារកូដ

How to check warranty via
Bar Code

របៀបតម្លើង
ចានផ្កាយរណបឌីធីវី អេចឌី

How to installation DTV HD

ការប្រគល់ចានផ្កាយរណបឌីធីវី អេចឌីស៊េរីថ្មី ពីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនខេមបូឌានឌីធីវីណេតវើក លីមីធីត ជូនដល់អគ្គនាយកដ្ឋានទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ប្រើប្រាស់
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា និងក្រសួងព័ត៌មាន បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ស្តីពីការរៀបចំផលិត និងផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីសិក្សាពីចម្ងាយ និងការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការគ្រប់គ្រងបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩។
ប្រភពៈ https://www.facebook.com/tvkchannel7/photos/pcb.1167727253579961/1167728400246513/?type=3&theater

Cambodian DTV Network Limited

#15, Street 1952, Phum Payab, Sangkat Phnom Penh Thmey Khan Sen Sok, Phnom Penh, Cambodia.